Sedimentatie-apparaat

Deltagebieden zijn gebieden waar rivieren in zee stromen en waar door de dynamiek van zoet en zout water, sediment (zand en klei), vegetatie (veenvorming) dynamische landschappen zijn ontstaan. Voorbeelden zijn: de Nederlandse delta (grofweg de driehoek Lobith Delfzijl Cadzand), de Nijl delta in Egypte en de Mekong Delta in Vietnam. Deze landschappen zijn dynamisch, stukken land eroderen en worden afgeslagen, elders worden zand- en modderplaten opgebouwd en gekoloniseerd door begroeiing. Zodra de mens delta’s bewoonbaar gaat maken, door vastleggen van platen en geulen en de bouw van dijken en keringen gaat de natuurlijke dynamiek van opbouw en afbraak deels verloren.

Probleemstelling: Door het verlies aan natuurlijke dynamiek in delta’s wereldwijd zijn grote gebieden afgesloten van de water- en sedimentstromen die deze gebied gevormd hebben. Door verlaging van de grondwaterstand komen deze gebieden terecht in een vicieuze cirkel van bodem daling en verdere grondwaterstandverlaging. Bij gebrek aan aanvoer van sediment leidt dit tot een steeds lager maaiveld niveau.

Mogelijke oplossing: Herstel van natuurlijke dynamiek kan vaak een deel van het probleem oplossen. In veel gebieden gaat de bodemdaling inmiddels zo snel dat de sediment aanvoer met natuurlijke processen de bodemdaling niet meer kan bijhouden. Dit kan worden opgelost door zand of slib aan te voeren met baggerschepen, pijpleidingen of vrachtwagens. Dit gebeurt meestal in de vorm van een projectmatige activiteit waarbij in korte tijd met veel energie een grote hoeveelheid sediment wordt verplaatst.

De vraag is gerezen of dit niet anders zou kunnen, namelijk door middel van een bagger apparaat (of apparaten) dat gedurende langere tijd geringe hoeveelheden water met slib verspreidt over gebieden. Een dergelijk apparaat zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de instandhouding van mangrove gebieden in Bangladesh (Sunderbans) of Indonesië, waar de gezondheid van mangroves wordt bedreigd door snelle bodemdaling. Een dergelijk apparaat zou met geringe hoeveelheden, zo mogelijk duurzame, energie moeten werken.

Challenge van EcoShape

Optimale wasmolen

De was moet drogen maar een droogmolen staat vaak vast. Hoe zou hij mee kunnen draaien met de zon en de wind zodat de was optimaal kan drogen?

Neem voor meer informatie contact op met Bela Evers.

LoRa sensoren essentieel inzetten

Door het plaatsen van kleine sensoren kunnen overal slimme metingen plaatsvinden. Te denken valt aan vrije parkeerplaatsen, het managen van verkeersstromen, etc. Deze sensoren zijn verbonden in het zogeheten LoRa netwerk. Een apart netwerk met sensoren die zeer weinig energie gebruiken. Deze energie moet echter ergens vandaan komen. Hoe gaan we dit oplossen?

Opdrachtgever: JENG, Apeldoorn

Circulaire economie Ermelo

Challenge Circulaire economie Ermelo: de gemeente Ermelo vraagt studenten om op twee manieren input te genereren voor hun nieuwe economische visie:

1. Nulmeting circulair Ermelo
Welke bedrijven in Ermelo maken nu al gebruik van de reststromen van andere productieprocessen en vallen daarmee nu al te categoriseren als (gedeeltelijk) circulair? Hoe werken deze bedrijven en zijn ze zichzelf bewust van hun circulariteit?

2. Kansen circulaire economie Ermelo
Ga op zoek naar een aantal kansen om de reststromen van Ermelose bedrijven te benutten om nieuwe waarde te creëren. Denk aan het composteren van groen-afval, gebruik maken van restwarmte, paddestoelen kweken op koffieprut, fietspaden van gerecycled plastic, etc. Geef indien mogelijk ook aanbevelingen aan de gemeente welke acties zij kan ondernemen om deze kansen te (laten) benutten. Wat is er nodig voor bedrijven om de reststromen niet meer ‘weg te gooien’, maar te gaan benutten?

Opdrachtgever: gemeente Ermelo

Verkeersstromen Eekterveld

Door toenemende drukte op het industrieterrein Eekterveld in Vaassen, ontstaat een belastende verkeerssituatie. De verkeersstromen zijn niet voldoende inzichtelijk. Tevens ontstaat er een tekort aan parkeerplaatsen. Graag zouden we inzichtelijk willen krijgen wat de werkelijke verkeersstromen zijn, op welke tijdstippen er pieken zijn, hoe dit te reguleren valt en of en waar eventueel uitbreiding van parkeercapaciteit noodzakelijk is. Fietsen stimuleren?

Opdrachtgever: Industriekring Eeksterveld

Verduurzamen Omnisport

Op welke wijze kunnen wij, zowel de organisatie als uitvoer, onze events die (in eerste instantie) plaatsvinden in het Omnisportcentrum te Apeldoorn verduurzamen? Te denken valt aan hoe het event te bereiken, afvalstromen, gebruik van papier, gebruik op de baan van motoren, energiegebruik in de hal, etc. Een en ander is op deelvraag nader te overleggen tussen opdrachtgever en aanvrager.

Opdrachtgever: Omnisport Apeldoorn

Bouwproject Cleantech-woningen

Ons bouwbedrijf is bezig met de ontwikkeling van een bouwproject (Cleantech-woningen in Leesten, Zutphen) dat aansluit bij de doelstellingen van de Cleantech Regio. Naast de ontwikkeling van acht duurzame woningen willen wij de omgeving zo inrichten dat er sprake is van zo min mogelijk CO2-uitstoot. Welke studenten kunnen ons helpen bij de ontwikkeling van het complete plan, voor zowel de infrastructuur als de woningen?

Opdrachtgever: Reinbouw BV Apeldoorn

Hergebruik minerale wol

Bij het slopen van panden komt veel minerale wol vrij. Dit wordt thans verbrand. Er is onderzoek nodig naar hoe we dit product kunnen hergebruiken, anders toe kunnen passen, en/of waarde eraan toevoegen.

Challenge van Lagemaat Sloopwerken

Energie winnen uit roeibeweging

Op welke wijze kan er energie gewonnen worden uit de roeibeweging die een roeier maakt. Denk hierbij aan het ritmisch gebruik maken van de dolly’s alsmede aan het gebruik maken van het beweegbare zitje.

Challenge van Dutchess of the Sea

Bonenburger

Mechteld Schwarz heeft jou nodig bij het ontwikkelen van een vegetarische bonenburger.

Onderzoeksvragen:

1. Wat is de reden dat er steeds minder bonen worden geteeld in Nederland. Is het ook mogelijk om het aantal hectares bonenteelt weer te laten groeien? Wat is daarvoor nodig?
2. Welke ingrediënten kan ik van dichtbij (IJsselvallei en omstreken) betrekken? Ik ben naast een aantal basis ingrediënten (zoals bv ui, rogge, wortel) ook op zoek naar vergeten of bijzondere agrarische producten. Producten die niet makkelijk groot te verbouwen zijn en daardoor uniek zijn. Ik verbaas me al lange tijd over de enorme hoeveelheid ingrediënten die veel fabrieksmatige geproduceerde producten bevatten.
3. Met wie kan ik een verantwoord product ontwikkelen?
4. Wat is er nodig aan toevoegingen om een product enigszins houdbaar te maken?
5. Als het product in de supermarkt verkocht gaat worden hoe zorg ik dan voor een zo verantwoord mogelijke verpakking? Recyclebaar, eetbaar, retourneerbaar?
Stel ik wil mijn bonenburger veganistisch maken:
6. Welke bindmiddelen kan ik dan gebruiken ipv ei of andere zuivelproducten? Het product zal lokaal verkregen moeten worden.
7. Zijn zaden als zonnebloempitten, pompoenpitten, lijnzaad, hennepzaad, sesamzaad lokaal te verbouwen?
8. Is het toevoegen van insecten een oplossing voor mogelijk B12 tekort bij een vleesloos dieet? Of zijn daar ook andere oplossingen voor?

Rupsenvanger

Challenge
De eikenprocessierups rukt op in Nederland. Op steeds meer plaatsen worden in eikenbomen nesten ontdekt met duizenden rupsen. De rupsen zijn bedekt met brandharen die bij mensen ernstige ontstekingen en jeuk kunnen veroorzaken. CleanOak zoekt naar een milieuvriendelijke oplossing om de eikenprocessierups een halt toe te roepen. Het wil graag dat jullie het gedrag van de rups bestuderen, een val waarin de rupsen gevangen worden bouwen en deze val uittesten in een boom. CleanOak is vooral geïnteresseerd in het gedrag van de rupsen als ze de val tegenkomen.

Er wordt bij de Universiteit van Wageningen al onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een lokstof om de rups naar een andere nestplaats te lokken. Welke studenten zijn in staat om een kunstnest van een synthetisch materiaal te bouwen?

Profiel bedrijf
CleanOak is een startup waar een product wordt ontwikkeld om eikenprocessierupsen op een milieuvriendelijke manier te bestrijden. Het gaat om een eenvoudig aan te brengen rupsenvanger die overlast van eikenprocessierupsen stopt en waardoor de rupsen eenvoudig en zonder overlast voor de bestrijder kunnen worden verwijderd. Zowel particulieren als boomverzorgingsbedrijven kunnen er gebruik van maken.

Kleding uit de IJssel

In de modewereld is er veel in ontwikkeling. Innovaties volgen elkaar in rap tempo op en juist deze wereld is in staat om dit ook naar buiten toe te etaleren. Een van de ontwikkelingen in de modewereld het circulaire concept, waarbij wordt gekeken naar nieuwe grondstoffen of het hergebruik van grondstoffen. Plastic is een van de grondstoffen die kan worden (her)gebruikt voor het vervaardigen van kleding.

In Spanje en Italië is men al een stap verder met het ontwikkelen van stoffen gebaseerd op plastic. Het is van belang dat Nederland tijdig aansluit en mee voorop blijft lopen; dat kan door nu concrete stappen te maken.

Hanneke Siebeling is ondernemer in Zutphen en heeft een kledingwinkel in de binnenstad van Zutphen waar ze kleding verkoopt met een bijzonder karakter. Zowel qua ontwerpstijl als het gebruik van duurzame grondstoffen. Ze wil verdere stappen maken en zoekt studenten die zich gaan bezighouden met de volgende vragen:

Traject 1

1. Wat is er nodig aan scheidingsstappen om het plastic geschikt te maken als grondstof?
2. Wat is er voor nodig om deze grondstof te verwerken tot een draad die geschikt is om stoffen te maken?
3. Welke kosten brengt dit met zich mee? Wat betekent dit voor de kostprijs van kleding die gemaakt gaat worden?

Traject 2

Wat kunnen we leren van andere landen als Spanje en Italië? Hoever is men daar? We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. Zijn er al producten in te kopen of te laten maken waarmee we in de winkel in Zutphen al de verkoop kunnen proberen? Hoe reageren klanten op het product? Hiervoor zoeken we iemand met gevoel voor de modewereld.

H2ARVESTER

De H2ARVESTER is een mobiel systeem met zonnepanelen en opslag in waterstof. Als een groep zonnepanelen op een zelfrijdend transportsysteem zijn aangebracht, moet de opgewekte elektrische energie worden afgevoerd naar een centraal punt op een agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld een boerderij. Dat kan door de elektrische energie op het systeem of centraal om te zetten in waterstof en op te slaan in een tank. Het kan ook door kabels aan te leggen van het transportsysteem naar de boerderij.

Op een agrarisch bedrijf kunnen meerdere H2arvester-systemen rijden, waarvan de opgewekte energie moet worden afgevoerd.

Waterstof kan worden opgeslagen in grote tanks nadat met behulp van een elektrolyser waterstof is gemaakt. De opgewekte elektrische energie kan ook direct worden geleverd aan een netwerkbedrijf, mits de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk voldoende is uitgerust om de geleverde stroom te ontvangen.

Mogelijk moet de capaciteit van het aantal H2arvesters worden afgestemd op de waterstofopslag capaciteit of de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk van het netwerkbedrijf (de transformatoren in het netwerk).

Onderzocht moet worden hoe de opgewekte energie van de zonnepanelen naar een centraal punt kan worden gebracht op de meest economische wijze en het beste technisch realiseerbare systeem.

Windtree

Rondom hoge gebouwen in stedelijke gebieden waait de wind soms een eigen koers. Dat er wind is naarmate gebouwen hoger worden is duidelijk. Hoe kunnen we door het plaatsen van windturbines aan het gebouw (liefst esthetische geïntegreerd) een bijdrage leveren aan de energievoorziening van het gebouw? Met ander woorden: ontwerp een windturbine/molen die optimaal gebruik maakt van de turbulentie rondom gebouwen.